مجموعه کامل سخنان ناپلئون هیل

فهرست محتوای این مقاله

ناپلئون هیل بیش از 40 سال در زمینه کسب اطلاعات و تدریس در مورد نگرش مثبت ، رشد شخصیت و رشد مالی فعالیت کرد که در این مدت 10 کتاب را با این موضوعات تالیف کرده است و کتاب های او تاکنون بیش از 100 میلیون فروش داشته اند .

در اینجا به برخی از بهترین جملات انگیزشی ناپلئون هیل اشاره میکنیم که مرور بر آنها قطعا بر روی نوع نگاه شما به زندگی تاثیر گذار خواهد بود .

سخنان ناپلئون هیل

“Tell me how you use your spare time, and how you spend your money, and I will tell you where and what you will be in ten years from now.”

به من بگویید چگونه زمان خود را صرف میکنید و چگونه پول خود را خرج میکنید تا من به شما بگویم در سال دیگر در کجا و چگونه هستید .


“A goal is a dream with a deadline.”

هدف ، یک رویا با یک مهلت است .


“The man who does more than he is paid for will soon be paid for more than he does.”

مردی که بیشتر از دستمزدش کار میکند ، به زودی بیشتر از کارش دستمزد دریافت میکند .

برای درک این جمله باید سمینار شاه کلید ثروت را مشاهده نمایید :

[irp posts=”1259″ name=”ناپلئون هیل – شاه کلید ثروت – 17 اصل موفقیت”]


“Don’t wait. The time will never be just right. Start where you stand, and work whatever tools you may have at your command and better tools will be found as you go along.”

صبر نکن ، هیچ وقت زمان مناسب فرا نمیرسد . از همین جایی که هستی شروع کن و با هر ابزاری که داری کار کن ، در طول مسیر ابزار های بهتری پیدا خواهی کرد .


“Some people dream of success, while others wake up and work hard at it.”

بعضی از مردم خواب موفقیت رو میبینند ، بعضی دیگر بیدار می شود و برای آن کار میکنند .


“Most great people have achieved their greatest success just one step beyond their greatest failure.”

اکثر مردم بزرگترین موفقیت خود را درست بعد از بزرگترین شکست خودشان به دست آورده اند .


“Success comes to those who become success conscious.”

موفقیت به سمت کسانی که به موفقیت آگاهند می آید .


“Any idea, plan, or purpose may be placed in the mind through repetition of thought.”

هر ایده ، نقشه یا هدف با تکرار افکار می تواند در ذهن بنشیند .


“When your desires are strong enough, you will appear to possess superhuman powers to achieve.”

هنگامی که خواسته های شما به اندازه کافی قوی باشد، به نظر می رسد که قدرت ابرانسانی را برای رسیدن به آن به دست آورید.


“The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desires bring weak results, just as a small fire makes a small amount of heat.”

نقطه آغاز تمام دستاورد ها تمایل است. این را همواره در ذهن داشته باشید. خواسته های ضعیف نتایج ضعیف را به دست می آورند، درست مانند اینکه یک آتش کوچک مقدار کمی گرما را ایجاد می کند.


“Great achievement is usually born of great sacrifice, and never the result of selfishness.”

دستاورد های بزرگ معمولا از فداکاری های بزرگ متولد می شود و هرگز نتیجه ی خودخواهی نبوده است .


“Opportunity often comes disguised in the form of misfortune or temporary defeat.”

فرصت اغلب در قالب بدبختی یا شکست موقت پوشیده شده است .


“Every adversity, every failure, every heartbreak, carries with it the seed of an equal or greater benefit.”

هر نوع ناسازگاری، هر نوع شکست، هر دل شکستنی ، با خود بذر یک مزیت برابر یا بیشتر را به همراه می آورد.


“It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others succeed.”

این واقعا درست است که شما با کمک دیگر افراد موفق می توانید سریعتر به بهترین موفقیت ها برسید .


“Success is good at any age, but the sooner you find it, the longer you will enjoy it.”

موفقیت در همه سنی خوب است ، اما هر چه سریعتر آن را بیابید بیشتر از وجود آن لذت میبرید .


“It takes half your life before you discover life is a do-it-yourself project.”

نیمی از زندگی شما میگذرت تا این که متوجه شوید زندگی یک پروژه خودت بساز است .


“Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting.”

پیروزی همیشه امکان پذیر است برای کسی که دست از مبارزه بر نمیدارد .


“When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound, rebuild those plans, and set sail once more toward your coveted goal.”

هنگامی که شکست می آید، آن را به عنوان یک سیگنال دریافت کنید که برنامه هایتان درست نیستند ، برنامه ها را بازسازی کنید و یک بار دیگر به مقصد اهداف خود حرکت کنید.

برای درک این جمله باید سمینار شاه کلید ثروت را مشاهده نمایید :

[irp posts=”1259″ name=”ناپلئون هیل – شاه کلید ثروت – 17 اصل موفقیت”]


“A positive mind finds a way it can be done; A negative mind looks for all the ways it can’t be done.”

یک ذهن مثبت به دنبال راه برای انجام است ، یک ذهن منفی به دنبال تمام راه هایی که نمیتوان انجام داد .


“The way of success is the way of continuous pursuit of knowledge.”

راه موفقیت ، راه پیگیری مستمر دانش است .


“Deliberately seek the company of people who influence you to think and act on building the life you desire.”

به طور قاطع از شرکت افرادی که بر شما نفوذ می کنند، به فکر کردن و اقدام در ساختن زندگی مورد نظر خود بپردازید .


“You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment. You can make your life what you want it to be.”

شما سرپرست سرنوشت خود هستید. می توانید محیط اطراف خود را کنترل کرده و تحت تاثیر قرار دهید . شما می توانید زندگی خود را به همان چیزی که میخواهید تبدیل کنید .


“You give before you get.”

بدهید قبل از این که دریافت کنید .


“Strength and growth come only through continuous effort and struggle.”

قدرت و رشد تنها با تلاش و مبارزه مداوم بدست می آید .


“The ladder of success is never crowded at the top.”

نردبان موفقیت هرگز در سطح بالا شلوغ نیست .


“The more you give, the more comes back to you.”

هر چه بیشتر بدهید ، بیشتر به سمت شما باز میگردد .


“Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another.”

قبل از صحبت کردن دو بار فکر کنید، زیرا کلمات و تاثیر شما بذر موفقیت یا شکست را در ذهن دیگری می کارند.


“Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you are ready or not, to put this plan into action.”

یک برنامه قطعی برای رسیدن به خواسته هایتان ایجاد کنید و شروع کنید ، مهم نیست که آماده هستید یا نه که این برنامه را به عمل تبدیل کنید .


“When you have talked yourself into what you want, right there is the place to stop talking and begin saying it with deeds.”

زمانی که در حال حرف با خودتان در مورد چیز هایی که میخواهید هستید . دقیقا همانجا حرف را قطع کنید و با عمل به آن صحبت کنید .


“Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.”

صبر، پشتکار و زحمت ، ترکیبی بدون شکست برای موفقیت است.


“Plan your work and work your plan.”

کار خود را برنامه ریزی کنید و برنامه خود را کار کنید.


“You can think your way into or out of almost any circumstance, good or bad.”

شما می توانید راه خود را به تقریبا هر شرایط، خوب یا بد بدانید.


“Procrastination is the bad habit of putting of until the day after tomorrow what should have been done yesterday.”

تعویق زدن ، عادت بد برای عقب انداختن کار به فرداست در صورتی که باید دیروز انجام می شده است.


“If you cannot do great things, do small things in a great way.”

اگر نمیتواند کار های بزرگ انجام دهید ، کار های کوچک را به خوبی انجام دهید .


“No one is ready for a thing until he believes he can acquire it.”

هیچ کس برای هیچ چیز آماده نیست تا اینکه معتقد باشد میتواند آن را بدست آورد.


“Keep you mind fixed on what you want in life: not on what you don’t want.”

ذهن خود را روی چیزی که در زندگی میخواهید متمرکز کنید ؛ نه آن چیزی که نمیخواهید .


“Everyone faces defeat. It may be a stepping-stone or a stumbling block, depending on the mental attitude with which it is faced.”

هر کس با شکست مواجه می شود، بسته به روحیۀ ذهنی که با آن مواجه است، ممکن است آن را در یک قسمت یا در چند قسمت ببیند .


“Life reflects your own thoughts back to you.”

زندگی بازتاب افکار شما را به شما بر میگرداند .


“If you do not see great riches in your imagination, you will never see them in your bank balance.”

اگر ثروت زیاد را در تخیل خود مشاهده نکنید، آنها را هرگز در حساب بانک خود نخواهید دید.


“Action is the real measure of intelligence.”

اقدام اندازه واقعی هوش است.


“You become what you think about.”

شما به چیزی که به آن فکر میکنید تبدیل می شوید.


“To be a star, you must shine your own light, follow your own path, and don’t worry about darkness, for that is when the stars shine brightest.”

برای این که ستاره باشید ، باید نور خود را بدرخشید و مسیر خود را بروید ، نگران تاریکی نباشید زیرا آن زمانیست که ستاره ها پر نور تر دیده می شوند .


“Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve.”

هر آنچه که ذهن شما تصور و باور کند ، میتواند به آن برسد.

برای درک این جمله باید سمینار شاه کلید ثروت را مشاهده نمایید :

[irp posts=”1259″ name=”ناپلئون هیل – شاه کلید ثروت – 17 اصل موفقیت”]


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *