بهترین جملات دارن هاردی

فهرست محتوای این مقاله

بی شک دارن هاردی ناشر سابق مجله موفقیت SUCCESS و نویسنده کتاب اثر مرکب را می شناسید . تیم راه زندگی اقدام به جمع آوری 101 جمله برتر از دارن هاردی کرده است ، این جملات می توانند خیلی سریع یادآور مفهوم و توضیحات کتاب اثر مرکب باشند و همچنین جملات انگیزشی آن به شما کمک خواهد کرد تا با قدرت بیشتری در مسیر موفقیت قدم بردارید .

جملات دارن هاردی

“Don’t follow your dreams. Chase them down with aggressive pursuit”

فقط رویاهایتان را دنبال نکنید بلکه آنها را با پشتکار و پیگیری شکار کنید


“Want to sell more? Stop selling. Help instead”

میخواهید میزان فروشتان را بالا ببرید؟ از فروختن دست بکشید، به جای آن کمک کنید


“The key to success is massive failure. Your goal is to out-fail your competition”

رمز موفقیت، شکست های بزرگ است هدف شما در رقابت این باشد که شکست بخورید


“What makes work fun is doing meaningful work”

چیزی که کار کردن را لذت بخش میکند، انجام دادن یک کار معنادار است


“Almost every great achievement began with someone finally getting ticked off, saying, ‘Enough!’ and standing up to fight”

میتوان گفت تقریبا هر دستاورد بزرگی اینطور شروع شده است که بالاخره یک نفر به ستوه آمده و گفته دیگر کافی ست و سپس به مبارزه برخاسته است


“The thought, ‘I can’t’ is a lie. We use it to excuse ourselves from trying. Productivity isn’t magic. It’s discipline”

جمله ی من نمیتوانم دروغی بیش نیست! ما از این جمله استفاده میکنیم تا تلاش نکردن هایمان را توجیه کنیم.بهره وری جادو نیست، بلکه نظم و انضباط است


“What’s the master skill of productivity? Learning to say NO”

مهارت اصلی کارایی و بهره وری چیست؟ یادگرفتن مهارت نه گفتن


“I’ll win because of the positive habits I’ve developed, and because of the consistency I use in applying those habits”

من برنده خواهم شد، به دلیل عادت های مثبتی که ساخته ام و به خاطر پافشاری که در انجام آن عادتها به خرج داده ام


“You only need to take a series of tiny steps, consistently, over time, to radically improve your life”

تنها چیزی که نیاز دارید برداشتن قدم های کوچک متوالی و مصرانه است تا زندگیتان را بهبود ببخشید


“Everything in your life exists because you first made a choice about something. Choices are at the root of every one of your results. You make your choices, and then your choices make you”

هرچیزی که در زندگی شما وجود دارد به این دلیل است که در مورد چیزی تصمیم گیری کرده اید.تصمیم ها ریشه ی تمام نتایجی ست که به دست آورده اید.اول شما تصمیمات خود را انتخاب کرده اید سپس آنها شما را !


“The biggest difference between successful people and unsuccessful people is that successful people are willing to do what unsuccessful people are not”

تفاوت بزرگ بین افراد موفق و ناموفق این است که افراد موفق مشتاق انجام چیزهایی هستند که آدم های ناموفق نیستند


“Step by step, day by day, your choices will shape your actions until they become habits where practice makes them permanent”

قدم به قدم،روز به روز،تصمیم های شما اعمالتان را شکل میدهند تا زمانی که به عادت تبدیل شده و ثابت میشوند


“When the reason is big enough, you will be willing to perform almost any how”.

وقتی دلیل بزرگی برای انجام یک کار وجود داشته باشد، هر طور که شده دست به عمل میزنید


“A daily routine built on good habits and disciplines separates the most successful among us from everyone else”

یک روتین روزانه که مبتنی بر عادت های خوب و منضبط باشد، افراد موفق را از بقیه متمایز میکند


“There is one thing that 99 percent of “failures” and ‘successful‘ folks have in common — they all hate doing the same things. The difference is successful people do them anyway”

یک چیز وجود دارد که در بین 99 درصد افراد موفق و شکست خورده مشترک است؛ همه آنها از انجام کار تکراری بیزارند با  این تفاوت که افراد موفق به هر حال آن کار تکراری را انجام میدهند


“Anyone can start something. Few can finish”

همه میتوانند شروع کنند اما فقط افراد کمی میتوانند به پایان برسانند


“Everyone is affected by three kinds of influences: Input (what you feed your mind), associations (the people with whom you spend time), and environment (your surroundings)”

هر کسی تحت تاثیر سه چیزاست:ورودی ها(چیزی که وارد مغزتان میکنید)، اطرافیان(افرادی که با آنها وقت میگذرانید) و محیط پیرامون


“The first step toward change is awareness. If you want to get from where you are to where you want to be, you have to start by becoming aware of the choices that lead you away from your desired destination”

اولین گام برای تغییر ،آگاهی ست.اگر میخواهید از جایی که هستید به جایی بروید که میخواهید،باید به تصمیماتی که شما را  به مقصد اصلیتان هدایت میکند آگاه باشید


“Garden your head — pull out the weeds of excuses and plant the seeds of greatness”

مغزتان را باغبانی کنید. علف های هرز بهانه ها را بکنید و دانه های سرافرازی را بکارید


“Start your day with why, then get on with your what”

روزتان را با سوال “چرا” شروع کنید بعد با “چه” و “چطور” ادامه دهید


“It’s not what you learn or what you know; it’s what you do with what you know and learn”

مسئله این نیست که چه چیزی یاد گرفته اید و یا چه میدانید،مسئله این است که با آنچه میدانید و یاد گرفته اید چه میکنید


“Risk means acting without certainty”

ریسک یعنی عمل کردن بدون قطعیت و اطمینان


“Ask yourself each day: If I only did 3 things today, what are the actions that will produce the greatest results in moving me closer to my big goals?”

هر روز از خودتان بپرسید اگر امروز فقط سه کار انجام میدادم،چه کارهایی بود که نتایج بزرگی ایجاد میکرد که من را به اهداف بزرگ خود نزدیک کند؟


“You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine”

شما هرگز نمیتوانید زندگی خود را تغییر دهید، تا زمانی که کارهایی که هر روز انجام میدهید را تغییر دهید. رمز موفقیت شما در روتین روزانه شما نهان است


“It’s not the big things that add up in the end; It’s the hundreds, thousands, or millions of little things that separate the ordinary from the extraordinary”

اتفاقات بزرگ در پایان کار نمی افتد. صدها، هزاران یا میلیون ها نکته کوچک وجود دارد که یک فرد یا یک چیز معمولی را از غیر معمولی جدا میکند


“Never ask advice of someone with whom you wouldn’t want to trade places”

هیچ وقت نصیحت کسانی که نمیخواهید با آن ها در یک تجارت باشید را نپذیرید


“The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge”

هیچوقت یک فرد رادر جایی که ایستاده و در زمان آسایش و راحتی نسنجید بلکه در زمانی بسنجید که در چالش است


“Earning success is hard. The process is laborious, tedious, sometimes even boring. Becoming wealthy, influential, and world-class in your field is slow and arduous”

موفق شدن سخت است. پروسه موفق شدن پر زحمت و گاهی خسته کننده است. ثروتمند شدن،قدرتمند شدن و در کلاس جهانی ظاهر شدن،آرام و دشوار به دست می آِید


“Losing is a habit. So is winning. Now let’s work on permanently instilling winning habits into your life”

باختن یک عادت است. برنده شدن هم همینطور. بیایید روی تزریق کردن عادت های پیروزی به زندگی کار کنیم


“Commitment is doing the thing you said you were going to do, long after the mood you said it in has left you”

تعهد همان کاری را که شما گفتید می خواهید انجام دهید ، انجام می دهد ، حتی اگر حس و حال انجامش را نداشته باشید


“Knowledge will enrich you, but only action will turn it into riches”

دانش شما را توانگر میسازد اما عمل کردن است که شما را به ثروت میرساند


“The real cost of a four-dollar-a-day coffee habit over 20 years is $51,833.79. That’s the power of the Compound Effect”

عادت خوردن قهوه 4 دلاری در هر روز، بعد از 20 سال به مبلغ 5183379 دلار میرسد.این قدرت اثر مرکب است
.


“The person who has a clear, compelling, and white-hot burning why will always defeat even the best of the best at doing the how”

کسی که به طور واضح نداند “چرا” دست به عمل میزند همیشه شکست میخورد حتی اگر مرحله “چگونگی” را به بهترین شکل  انجام دهد


“Consistency is the key to achieving and maintaining momentum”

ثبات کلید دستیابی و حفظ نیروی حرکت است


“In essence, you make your choices … and then your choices make you”

در اصل ابتدا شما تصمیم میگیرید سپس تصمیم هایی که گرفته اید شما را میسازند


“Small, Smart Choices + Consistency + Time = RADICAL DIFFERENCE”

انتخاب های کوچک و هوشمندانه+ثبات+زمان = تفاوت ریشه ای


“Doubt & fear steal more dreams than failure”

شک و ترس، بیشتر از شکست، رویاهایتان را از بین میبرد


“You can only control two things in your life: Your attitude and your actions”

شما در زندگیتان تنها دو چیز را میتوانید کنترل کنید.نگرش و عملکردتان


“Life begins outside the edge of your comfort zone”

زندگی در خارج از محدوده امن شما شروع میشود


“No Excuses. If you haven’t achieved your dreams, it’s your fault”

بهانه نیاورید ، اگر به رویاهایتان دست پیدا نمیکنید، تقصیر خودتان است


“To achieve what you have not, you must become what you are not. You have to grow into your goals”

برای دستیابی به چیزی که ندارید باید تبدیل به کسی شوید که نیستید. باید تا اهدافتان رشد کنید


“Think bigger. Live larger. Serve greater”

بزرگ تر فکر کنید بهتر زندگی کنید تا چیز های عالی تری به دست آورید


“Your main competitors are not others in your industry. Your main competitors are distractions. Don’t let them beat you — stay focused”

در صنعت شما رقبای اصلی ، دیگران نیستند بلکه رقیب اصلی شما حواس پرتی ست. اجازه ندهید شما را ببلعد متمرکز باقی بمانید


“Don’t expect to always get it right. It will prevent you from doing anything”

انتظار نداشته باشید همیشه همه چیز درست پیش برود.چرا که این انتظار باعث میشود هیچ کاری انجام ندهید


“The secret of success is found in the daily routine”

رمز موفقیت را در روتین روزانه بیابید


“What’s in your head determines what’s in your wallet”

چیزی که در سر شماست آن چه که در جیب شماست تعیین میکند


“Broke people talk about people and problems. Rich people talk about ideas and goals. Your conversation chooses your destiny”

آدمهای شکست خورده درباره مردم و مشکلات صحبت میکنند آدمهای ثروتمند درباره ایده ها و اهداف صحبت میکنند.صحبت های شما مقصدتان را تعیین میکند


“Replace your wishbone with backbone”

آرزوهایتان را با دستاوردهایتان جایگزین کنید


“It’s better to be world-class at a few things than mediocre at many things”

بهتر است در چند چیز در سطح بالا باشیم تا اینکه در همه چیز در سطح متوسط قرار بگیریم


“Giving to others is the greatest gift you can give yourself”

بخشیدن به دیگران بزرگترین هدیه ایست که میتوانید به خودتان بدهید


“Your past doesn’t define you, it prepares you”

گذشته شما، شما را تعریف نمیکند بلکه شما را برای مسیر پیش رو آماده  میکند


“Once-dominant empires have failed for this very reason. People get to a certain level of success and get too comfortable”

امپراتوری های بزرگ به این دلیل شکست خورده اند که مردم وقتی به سطح خاصی از موفقیت میرسند احساس راحتی میکنند


“If your plan isn’t working, change the plan, not the goal”

اگر نقشه شما جواب نمیدهد نقشه تان را عوض کنید، نه هدف را.


“It’s not enough to choose to be successful. You have to dig deeper than that to find your core motivation, to activate your superpower. Your why-power”

انتخاب موفق شدن به تنهایی کافی نیست. باید بیشتر تلاش کنید تا انگیزه اصلیتان را پیدا کنید تا قدرت فوق العاده تان را فعال کنید


“You alone are responsible for what you do, don’t do, or how you respond to what’s done to you”

تنها شما مسئول آنچه که انجام میدهید، انجام نمیدهید و نحوه پاسخ به آنچه برای شما اتفاق می افتد، هستید


“When you define your goals, you give your brain something new to look for and focus on”

وقتی اهدافتان را تعیین میکنید، چیز جدیدی به مغزتان میدهید که دنبالش برود و روی آن تمرکز کند


“You get started by taking one small step, one action at a time”

شما با برداشتن یک قدم کوچک و انجام یک کار در هر بار، شروع کنید


“If you really want to maintain a good habit, make sure you pay attention to it at least once a day, and you’re far more likely to succeed”

اگر میخواهید یک عادت خوب را حفظ کنید مطمئن شوید که حداقل روزی یک باربه آن توجه میکنید اینگونه به موفق شدن نزدیک میشوید


“Motivation without action leads to self-delusion”

انگیزه بدون عمل منجر به خود فریبی میشود


“Falling is part of getting better”

زمین خوردن بخشی از بهتر شدن است


“Fear is not real. It’s an illusion, a phenomenon that resides entirely within your own brain”

ترس واقعی نیست فقط یک توهم ست که فقط در ذهن شما رخ میدهد


“The activities that you are most afraid of are the activities that can cause a breakthrough in your success”

کارهایی که از انجامشان بیشتر از هرچیزی میترسید، دقیقا همان هایی هستند که  شما را به موفقیت میرسانند


“Unsuccessful people carry their goals around in their head like marbles rattling around in a can”

افراد ناموفق فقط اهدافشان را در سرشان حمل میکنند مانند تیله هایی که در یک قوطی تکان میخورند


“It’s not getting to the wall that counts; it’s what you do after you hit it”

به در بسته خوردن مهمم نیست. مهم این است بعد از این برخورد چه میکنید


“My mentor Jim Rohn said, ‘The day you graduate from childhood to adulthood is the day you take full responsibility for your life.’”

مربی من Jim Rohn میگوید روزی که از بچگی وارد بزرگسالی میشوید آن روزی ست که مسئولیت تمام زندگیتان را به عهده میگیرید


“When it comes to breaking old habits and starting new ones, remember to be patient with yourself. You’ve got to expect it’s going to take time and effort before you see lasting results”

وقتی میخواهید عادت های بد را کنار بگذارید و عادت های خوب را شروع کنید به یاد داشته باشید که صبور باشید. توقع این را داشته باشید که دیدن نتیجه نهایی میتواند زمان ببرد و نیازمند تلاش باشد


“We are all self-made men and women, but only the successful take credit for it.

همه ما افراد خود ساخته ای هستیم اما فقط افراد موفق هستند که اعتبار به دست می آورند


“Track every action that relates to the area of your life you want to improve. All winners are trackers”

تمام فعالیت هایی که مربوط به قسمتی از زندگی شماست که میخواهید ارتقا دهید، پیگیری کنید. برنده ها افراد پیگیری هستند


“Don’t wait another day to start the small disciplines that will lead you in the direction of your goals!”

حتی یک روز دیگر هم برای شروع نظمی که شما را  در مسیر رسیدن به اهدافتان قرار میدهد، صبر نکنید


“Dreams come with strings attached: Hard work, determination, persistence, sacrifice, compromise, and passion”

رویاها با این ها معنا پیدا میکنند: سخت کوشی،تصمیم گیری، ثبات،قربانی کردن،سازش و شور و شوق


“Critics are bitter dreamers gone scared. Empathize and ignore”

منتقدان رویا پردازانی هستند که ترسیده اند. نادیده شان بگیر


“Your biggest challenge isn’t that you’ve intentionally been making bad choices. Your biggest challenge is that you’ve been sleepwalking through your choices”

بزرگترین چالش شما این نیست که عمدا تصمیم های بدی گرفته اید . بلکه بزرگترین چالش شما این است که شما در زمان انتخابهایتان مثل یک خوابگرد بوده اید


“We all come into this world the same: naked, scared, and ignorant. After that grand entrance, the life we end up with is simply an accumulation of the choices we make.

همه ما مثل هم به دنیا آمده ایم: عریان، ترسان و نادان ، بعد از آن زندگی با تصمیم هایی که میگیریم ساخته میشود


“Psychological studies reveal that 95 percent of everything we feel, think, and achieve is a result of a learned habit!”

مطالعات روانشناسی نشان میدهد که 95 درصد چیزهایی که ما فکر میکنیم، حس میکنیم  و دست پیدا میکنیم نتیجه عادت هایمان است


“If you’re falling short of your income goals, it’s because you’re wasting time doing low-value work”

اگر شما از اهدافتان دور شده اید به این دلیل است که وقتتان را برای کارهایی که ارزش کمتری دارد صرف میکنید


“The key to success is massive failure. Your goal is to out-fail your competition”

رمز موفقیت، شکست های بزرگ است هدف شما در رقابت این است که شکست بخورید


“You don’t succeed just by learning. You have to study, then do. We need to learn less and do more”

فقط با یاد گرفتن موفق نمیشوید.شما باید مطالعه کنید سپس دست به عمل بزنید.ما باید یاد بگیریم که کمتر یاد بگیریم و بیشتر عمل کنیم


“Don’t wait for anyone’s permission to be successful, take it”

برای موفق شدن روی قول هیچکس حساب نکنید.خودتان به دستش آورید


“A goal that is not in writing is merely a fantasy”

هدفی که نوشته نشود صرفا یک فانتزی است


“You’ve got to want something, and know why you want it, or you’ll end up giving up too easily”

اگر میخواهید به چیزی دست پیدا کنید باید بدانید که چرا آن را میخواهید در غیر اینصورت خیلی ساده تسلیم میشوید


“As a leader, I am my only constraint. The number one bottleneck or constraint to the growth of any organization is the leader”

به عنوان یک رهبر؛ من تنها محدودیت خودم هستم.اولین محدودیت رشد هر سازمانی رهبر آن است


“You can’t be a great leader if you spend your time doing tasks that aren’t actually leadership”

نمیتوانید رهبر موفقی باشید اگر وقتتان را صرف انجام کارهایی که به رهبری مربوط نیست،کنید


“Success has less to do with what we can get ourselves to do and more to do with keeping ourselves from doing what we shouldn’t”

موفقیت با آنچه خودمان را وادار میکنیم انجام دهیم ارتباط کمتری دارد بلکه بیشتر به این موضوع مرتبط است که خودمان را از چه چیزهایی باز میداریم


“If you have more than 3 priorities, you don’t have any”

اگر بیشتر از 3 اولویت دارید، اصلاهیچ اولویتی ندارید


“You are only one or two key habits away from a massive transformation in any area of your life”

شما فقط یکی دو عادت تا ایجاد تغییر بزرگ در بخش های مختلف زندگی خود فاصله دارید


“Productivity isn’t magic. It’s discipline”

بهره وری جادو نیست، بلکه نظم و انضباط است


“The most successful person in the room is also the one who has failed the most. Go fail”

موفق ترین ادم در هر جمعی،همان کسی ست که بیشترین شکست ها را تجربه کرده است. پس برو و شکست بخور!


“Spend your day pursuing the things you want said in your eulogy. Be the person you ‘could have been’ now”

روزتان را صرف دنبال کردن چیزهایی کنید که میخواهید در ستایش شما گفته شود.همان فردی باشید که در این لحظه میتوانید باشید


“Inspect what you expect from others”

انتظارهایتان از دیگران را بازبینی کنید


“Live today as you want to be remembered in the end”

امروز طوری زندگی کنید که دوست دارید آن را به یاد آورید


“Make sure that the next time you consider saying ‘yes’ it’s a ‘Hell Yeah!’ or don’t even consider it”

حواستان باشد که دفعه بعدی که میگویید بله، دقیقا منظورتان بله باشد در غیر این صورت اصلا به زبان نیاورید


“Don’t let your learning lead to knowledge, or you’ll become a fool. Let your learning lead to action, and you can become wealthy”

اجازه ندهید که آموخته هایتان شما را فقط به دانش برساند چرا که در این صورت به آدمی احمق تبدیل میشوید. کاری کنید آموخته هایتان باعث شود شما دست به عمل بزنید تا ثروتمند شوید


“The key to greater profits is rarely capturing more clients. The key to greater profits is capturing more valuable clients”

به ندرت رخ میدهد که کلید به دست آوردن سود بیشتر، به دست آوردن مشتریان بیشتر باشد بلکه سود بیشتر در گرو جذب مشتریان با ارزش است


“Everyone in your organization is learning how to think, act, and react from you. Lead by example”

در سازمان شما همه در حال یاد گرفتن این هستند که چگونه در مقابل شما فکر کنند ، رفتار کنند و واکنش نشان دهند. پس به درستی رهبری و هدایتشان کنید


“What makes work fun is doing meaningful work”

چیزی که کار کردن را لذت بخش میکند، انجام دادن یک کار معنادار است


“Your goal is to be the dumbest one in the room. Hire people BETTER than you”

هدف شما این باشد که پایین ترین ادم در اتاق باشید و افرادی را استخدام کنید که از شما بهتر باشند


“It’s the fear of fear you fear”

ترس از ترس است که شما را میترساند


“DNA has nothing to do with success. Turn your genes into overalls and get to work”

DNA هیچ ارتباطی به موفقیت ندارد. مسئله ژن ها را رها کنید به جای آن کار کنید


“Earning success is hard. The process is laborious, tedious, sometimes even boring. Becoming wealthy, influential, and world-class in your field is slow and arduous”

موفق شدن سخت است. پروسه موفق شدن پر زحمت و گاهی خسته کننده است. ثروتمند شدن،قدرتمند شدن و در کلاس جهانی ظاهر شدن،آرام و دشوار به دست می آِید


“Ask yourself each day: If I only did 3 things today, what are the actions that will produce the greatest results in moving me closer to my big goals?”

هر روز از خودتان بپرسید اگر امروز فقط سه کار انجام میدادم،چه کارهایی بود که نتایج بزرگی ایجاد میکرد که من را به اهداف بزرگ خود نزدیک کند؟


“Knowledge will enrich you, but only action will turn it into riches”

دانش شما را توانگر میکند اما تنها عمل است که شما را ثروتمند میکند


2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *