برترین جملات انگیزشی

فهرست محتوای این مقاله

مجموعه برترین جملات انگیزشی


Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time

ادامه دهید. همه چیز در مناسب ترین زمانی که به آن نیاز دارید سر راه شما قرار خواهد گرفت


You have to be at your strongest when you’re feeling at your weakest

وقتی احساس ضعف میکنید باید بیشترین تلاشتان را بکنید تا قوی باشید


Never give up. Great things take time. Be patient

هیچوقت تسلیم نشوید. نتایج بزرگ زمان بر است. صبور باشید


It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. – Confucius

تا زمانی که در حرکت هستید مهم نیست چقدر آرام پیش میروید مهم این است توقف نکنید – کنفسیوس


You have to be at your strongest when you’re feeling at your weakest

وقتی احساس ضعف میکنید باید بیشترین تلاشتان را بکنید تا قوی باشید


Courage is one step ahead of fear. – Coleman Young

شجاعت یک قدم بعد از ترس است – کلمن یانگ


If you feel like giving up, just look back on how far you are already

هر زمان حس کردید در آستانه تسلیم شدن هستید به عقب نگاه کنید که تا الان چقدر پیش رفته اید


Look in the mirror. That’s your competition

به آینه نگاه کن، این رقیب توست


Focus on your goal. Don’t look in any direction but ahead

روی هدف خود تمرکز کنید جز مسیر پیش رو ، به هیچ چیزی نگاه نکنید


Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear. – George Addair

تمام چیزهایی که میخواهید، در سمت دیگر ترس است جورج آدایر


Pain is temporary. Quitting lasts forever. – Lance Armstrong

رنج موقت است اما رها کردن برای همیشه باقی میماند – لنس آرمسترانگ


The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow

رنجی که امروز حس میکنید فردا تبدیل به قدرت شما میشود


We must embrace pain and burn it as fuel for our journey. – Kenji Miyazawa

ما باید رنج را بپذیریم و مانند سوخت مورد نیاز برای سفرمان به آن نگاه کنیم – کنجی میازاوا


A problem is a chance for you to do your best. – Duke Ellington

هر مشکل یک فرصت بزرگ است تا بهترین عملکرد خودتان را برای حل آن ارائه دهید – دوک الینگتون


Hard times don’t create heroes. It is during the hard times when the ‘hero’ within us is revealed. – Bob Riley

دوران های سخت قهرمان خلق نمیکند لکه در شرایط سخت است که قهرمان درون ما آشکار میشود – باب ریلی


Remember it’s just a bad day, not a bad life

یادت باشد که این فقط یک روز بد است، نه یک زندگی بد


Whatever is worrying you right now, forget about it. Take a deep breath, stay positive and know that things will get better

هرچیزی که امروز نگران آن هستید، فراموششان کنید. یک نفس عمیق بکشید مثبت باشید و اینطور است که همه چیز خوب پیش خواهد رفت


It’s not about perfect. It’s about effort. – Jillian Michaels

پرفکت و کامل بودن مهم نیست. بلکه تلاش مهم است – جیلیان مایکل


Believe you can and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt

باور داشتن خودت باعث میشود نصف راه را جلو بروی – تئودور روزولت


Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes them meaningful

چالش ها هستندکه زندگی را زیبا میکنند. و غلبه کردن بر آنهاست که به چالش ها معنا میبخشد


You are so much more than what you are going through. – John Tew

شما بسیار بیشتر از آن چه که الان هستید ، هستید – جان تیو


Passion first and everything will fall into place. – Holly Holm

در ابتدا شور و شوق داشته باشید سپس هر چیزی در جای خود  قرار خواهد گرفت – هالی هالم


You don’t gain anything from stressing. Remember that

یادتان باشد که با استرس داشتن به هیچ چیز دست پیدا نخواهید کرد


You have to be at your strongest when you’re feeling at your weakest

وقتی احساس ضعف میکنید باید بیشترین تلاشتان را بکنید تا قوی باشید


Difficult roads always lead to beautiful destinations. – Zig Ziglar

همیشه جاده های طاقت فرسا به مقصدهای زیبا میرسند – زیگ زیگلار


Staying positive does not mean that things will turn out okay. Rather it is knowing that you will be okay no matter how things turn out

مثبت بودن به این معنی نیست که همه چیز عالی پیش خواهد رفت بلکه به این معنی ست که صرف نظر از هرچه که پیش بیاید شما عالی خواهید بود


Success is what happens after you have survived all of your disappointments

موفقیت همان اتفاقی است که بعد از نجات پیدا کردن از همه ناامیدی های شما می افتد


Goals may give focus, but dreams give power. – John Maxwell

اهداف تمرکز ایجاد میکنند اما رویاها قدرت میدهند – جان ماکسول


Don’t wish it were easier. Wish you were better. ― Jim Rohn

آرزو نکنید کاش شرایط راحت تر بود بلکه بخواهید قوی تر و بهتر باشید – جیم ران


Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change

ذهن شما بسیار قدرتمند است وقتی آن را باافکار مثبت پر کنید زندگیتان تغییر خواهد کرد


Hustle until you no longer have to introduce yourself

آنقدر پیشرفت کنید تا دیگر نیازی به معرفی خودتان نداشته باشید


Success is what happens after you have survived all of your disappointments

موفقیت همان اتفاقی است که بعد از نجات پیدا کردن از همه ناامیدی های شما می افتد


You don’t always get what you wish for. But you always get what you work for

شما به آن چیزی که آرزو میکنید نمیرسید بلکه به چیزی میرسید که برای آن تلاش میکنید


You don’t find will power, you create it

شما به قدر نخواهید رسید بلکه آن را میسازید


Once you choose hope, anything’s possible. – Christopher Reeve

وقتی امید را انتخاب کنید هر چیزی امکان پذیر است – کریستوفر رییو


Push yourself because no one else is going to do it

خودتان را به جلو بکشید چرا که هیچ کس این کار را برای شما نمیکند


You cannot fail at being yourself. – Wayne Dyer

شما در اینکه خودتان باشید هیچ وقت شکست نمیخورید -وین دایر


Don’t wait for opportunity. Create it

منتظر فرصت ها نباشید . فرصت را خلق کنید


You are the only one who can limit your greatness

شما تنها کسی هستید که میتوانید فوق العاده بودنتان را محدود کنید


The first and greatest victory is to conquer self. – Plato

اولین و بزرگترین پیروزی، تسخیر کردن خودتان است – پلاتو


Results happen over time, not overnight. Work hard, stay consistent, and be patient

نتایج در طول زمان پدیدار میشوند نه یک شبه. سخت تلاش کنید مقاوم باشید و صبور باشید


With confidence you have won before you have started. – Marcus Garvey

با اعتماد به نفسی که دارید، قبل از اینکه شروع کنید برنده اید – مارکوس گاروی


Success is what comes after you stop making excuses. – Luis Galarza

موفقیت زمانی به دست می آید که از بهانه تراشی دست بردارید – لوییز گالارزا


You don’t want to look back and know you could have done better

قطعا شما نمیخواهید یک روز به گذشته نگاه کنید و با خودتان بگویید حتما میتوانستید بهتر عمل کنید


The moment you doubt whether you can fly, you cease for ever to be able to do it. – J.M. Barrie

لحظه ای که شک کنید که میتوانید پرواز کنید یا نه، برای همیشه متوقف خواهید شد – جی ام باری


Be so good they can’t ignore you. – Steve Martin

بهترین خودت باش دیگر نمیتوانند تو را نادیده بگیرند – استیو مارتین


You will never always be motivated. You have to learn to be disciplined

شما همیه انگیزه ندارید اما همیشه نظم داشته باشید


Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy. – Norman Vincent Peale

خودتان را باور کنید. به تواناییهایتان ایمان داشته باشید . اگر اعتماد به نفس عقلانی و صحیح نداشته باشید و قدرت واقعی خودتان را باور نداشته باشید هیچ گاه موفق و شاد نخواهید بود – نورمن وینست پیل


When you know what you want, and want it bad enough, you’ll find a way to get it. – Jim Rohn

وقتی که میدانید چه میخواهید و اشتیاقتان زیاد باشد، حتما راهی برای به دست آوردنش پیدا خواهید کرد – جیم ران


The best way to gain self-confidence is to do what you are afraid to do. – Swati Sharma

بهترین راه برای به دست آوردن اعتماد به نفس انجام دادن کارهایی ست که از آن میرسید – واتی شارما


Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. – Jim Rohn

انگیزه همان چیزی ست که باعث میشود شروع کنید. عادت آن چیزی ست که باعث میشود ادامه دهید – جیم ران


Never stop trying. Never stop believing. Never give up. Your day will come.

هرگز از تلاش کردن دست نکشید.هرگز تسلیم نشوید. روز موفقیت شما خواهد رسید


Results happen over time, not overnight. Work hard, stay consistent, and be patient

نتایج در طول زمان پدیدار میشوند نه یک شبه. سخت تلاش کنید مقاوم باشید و صبور باشید


Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. – Confucius

شکوه ما در این نیست که هرگز زمین نخوریم بلکه در این است که هر بار بعد از زمین خوردن بلند شوی و دوباره بایستیم – کنفوسیوس


Success is what happens after you have survived all of your disappointments

موفقیت همان اتفاقی است که بعد از نجات پیدا کردن از همه ناامیدی های شما می افتد


Don’t try to be perfect. Just try to be better than you were yesterday

تلاش نکنید که کامل و بی نقص باشید فقط تلاش کنید که بهتر از آنچه دیروز بودید، باشید


Start where you are. Use what you have. Do what you can. – Arthur Ashe

از همان جایی که هستید شروع کنید از همان چیزهایی که دارید استفاده کنید. همان کاری که میتوانید را انجام دهید – آرتور اش


Don’t stop until you’re proud

از تلاش باز نایستید تا زمانی که به خودتان افتخار کنید


Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will. – Mahatma Gandhi

قدرت ارتباطی به ظرفیت های فیزیکی ندارد بلکه از اراده قوی می آید – ماهاتما گاندی


I’m not telling you it is going to be easy, I’m telling you it’s going to be worth it. – Art Williams

به تو نمیگویم که راه آسانی در پیش است اما میگویم که ارزشش را دارد – آرت ویلیامز


If you want it, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse.

اگر چیزی را بخواهید، راهی برای رسیدن پیدا خواهید کرد اما اگر آن را نخواهید بهانه ای پیدا خواهید کرد

Perseverance is the hard work you do after you get tired of doing the hard work you already did. – Newt Gingrich

پشتکار همان است که وقتی ازسخت کوشی خسته شدید باز هم ادامه دهید – نیوت گینگریچ


It is during our darkest moments that we must focus to see the light. – Aristotle Onassis

در تاریک ترین لحظات باید روی روشنایی تمرکز کنیم – آریستوتل اوناسیس


Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence. – Vince Lombardi

کمال قابل دستیابی نیست اما اگر کمال را دنبال کنیم به عالی بودن دست پیدا خواهیم کرد – وینس لاباردی


We may encounter many defeats but we must not be defeated. – Maya Angelou

ممکن است با شکست های زیادی روبرو شویم اما نباید شکست بخوریم – مایا آنجلو


Strength doesn’t come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn’t. – Rikki Rogers

قدرت از چیزی که میتوانیدانجام دهید به دست نمی آید بلکه از غلبه کردن به چیزهایی که فکر میکردید نمیتوانید انجام دهید، به دست می آید – ریکی راجرز


He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. – Muhammad Ali

کسی که شجاعت ریسک کردن ندارد در زندگی خود به هیچ چیز نخواهد رسید – محمد علی


We don’t develop courage by being happy every day. We develop it by surviving difficult times and challenging adversity. – Barbara De Angelis

با هر روز شاد بودن نمیتوانیم شجاعتمان را گسترش دهیم.بلکه با نجات پیدا کردن از چالش های سخت میتوانیم شجاعتمان را بیشتر کنیم – باربارا دی آنجلس


When you fear your struggles, your struggles consume you. When you face your struggles, you overcome them

وقتی از مشکلاتتان بترسید، بر شما چیره خواهند شد اما اگر با آن ها روبرو شوید، میتوانید به آنها غلبه کنید


I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. – Nelson Mandela

من یاد گرفتم که شجاعت ، عدم وجود ترس نیست بلکه پیروز شدن بر ترس است. یک انسان شجاع آن کسی نیست که احساس ترس نمیکند بلکه کسی ست که بر ترس خود چیره میشود – نلسون ماندلا


Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time

ادامه دهید. همه چیز در مناسب ترین زمانی که به آن نیاز دارید سر راه شما قرار خواهد گرفت


Set a goal so big that you can’t achieve it until you grow into the person who can

هدف بزرگی برای خود تعیین کنید که نیاز باشد خودتان را رشد دهید تا بتوانید به آن هدف برسید


All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. – Walt Disney

تمام رویاهای ما میتواند به واقعیت بپیوندد ، تنها اگر شجاعت آن را داشته باشیم که دنبالشان برویم – والت دیزنی


The path to success is to take massive, determined action. – Tony Robbins

راه موفقیت این است که یک اقدام عظیم و مصمم انجام دهیم – آنتونی رابینز


The only person you are destined to become is the person you decide to be. -Ralph Waldo Emerson

تنها کسی که شما را به آنچه که میخواهید تبدیل میکند، فردی ست که تصمیم میگیرید باشید – رالف والدو امرسان


If you get tired, learn to rest, not quit

اگر روزی خسته شدی، یاد بگیر که استراحت کنی نه اینکه تسلیم شوی


Pessimism leads to weakness, optimism to power. – William James

بدبینی منجر به ضعف و خوش بینی منجر به قدرت می شود – ویلیام جیمز


If it doesn’t challenge you, it won’t change you

اگر چیزی شما را به چالش نمیکشد ، شمارا تغییر نخواهد داد


The struggle you’re in today is developing the strength you need for tomorrow

گرفتاری هایی که امروز درگیرش هستید، قدرتی که فردا به آن نیاز دارید را پرورش میدهد


Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. – Charles R. Swindoll

10 درصد از زندگی آن چیزهایی ست که اتفاق می افتد و 90 درصد واکنش های شما در برابر آن اتفاق هاست – چارلز ویندال


Believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine. ― Roy T. Bennett

خودتان را باور داشته باشید.شما از آنچه که فکر میکنید شجاع تر هستید. از آنچه میدانید با استعداد تر هستید و از آنچه تصور میکنید قابلیت های بیشتری دارید – روی تی بنت


Strength is the product of struggle. You must do what others don’t to achieve what others wont. – Henry Rollins

قدرت محصول مبارزه است باید کارهایی را انجام دهید که دیگران انجام نمیدهند تا به چیزی برسید که دیگران نخواهند رسید – هنری رولینز


Don’t think about what might go wrong. Think about what might go right

به این فکر نکنید که چه چیزی ممکن است اشتباه پیش برود. به چیزهایی فکر کنید که میتواند درست پیش برود


Your hardest times often lead to the greatest moments of your life. Keep going. Tough situations build strong people in the end. – Roy T. Bennett

سخت ترین زمان هایی که گذرانده اید شما را به بهترین و بزرگترین لحظات زندگیتان میرساند.ادامه دهید.شرایط سخت آدم ها را قوی میکند – روی تی بنت


You have to fight through some bad days to earn the best days of your life

گاهی باید روزهای بدی را سپری کنید و بجنگید تا بهترین روزهای زندگیتان را به دست آورید


Make the most of yourself….for that is all there is of you. – Ralph Waldo Emerson

تا میتوانید خودتان را بسازید خودتان تمام چیزیست که در شما وجود دارد – رالف والدو امرسان


It takes courage to grow up and become who you really are. – E.E. Cummings

شجاعت میخواهد که رشد کنید و کسی باشید که واقعا هستید – ای ای کامینگز


Every next level of your life will demand a different version of you

هر مرحله از زندگی شما، به نسخه ای متفاوت از شما نیاز دارد


Don’t let your fear decide your future. – Shalane Flanagan

اجازه نده ترسهای تو برای آینده ات تصمیم بگیرند – شالان فلانگان


Do something today that your future self will thank you for

امروز کاری را انجام به که  در آینده از خودت سپاسگزار باشی


You were put on this Earth to achieve your greatest self, to live out your purpose, and to do it courageously. – Steve Maraboli

تو پا به این زمین گذاشته ای که بهترین خودت باشی، تا به هدفهایت برسی و مشتاقانه عمل کنی – استیو مارابولی


The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – Franklin D. Roosevelt

آیندنه متعلق به کسانی ست که به زیبایی رویاهایشان ایمان دارند – فرانکلین روزولت


Don’t downgrade your dream just to fit your reality. Upgrade your conviction to match your destiny. – John Assaraf

سطح رویاهایتان را تا حد واقعیت پایین نیاورید. عقیده خود را ارتقا دهید تا با سرنوشتتان تطابق پیدا کند – جان اساراف


Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. ― Roy T. Bennett

به خاطر ترس هایی که در ذهنتان است پا پس نکشید بلکه با اجازه دهید رویاهایی که در قلبتان دارید شما را هدایت کنند – روی تی بنت


Choosing to be positive and having a grateful attitude is going to determine how you’re going to live your life. – Joel Osteen

انتخاب نگرش مثبت داشتن و شکرگزار بودن ، تعیین میکند که شما زندگیتان را چگونه خواهید گذراند – جول اوستین


If you believe it will work out, you’ll see opportunities. If you believe it won’t, you will see obstacles. – Wayne Dyer

اگر باور داشته باشید که کاری که میکنید نتیجه بخش خواهد بود، فرصت ها در برابر شما نمایان میشود. و اگر ایمان داشته باشید که نتیجه نخواهد داد، موانع در سر راهتان سبز خواهد شد – وین دایر


Life is a process. We are a process. The universe is a process. – Anne Wilson Schaef

زندگی یک فرآِیند است،ما هم یک فرآِیند هستیم و همچنین جهان هم یک فرآِیند است – آنه ویلسون شاف


Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. – Anaïs Nin

زندگی هر کس متناسب با میزان شجاعت او پیشرفت میکند یا از بین میرود – آناییس نین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *